Image Alt

Integration

Efter man har fået asyl, bliver man boligplaceret i en af landets kommuner og bliver en del af det såkaldte “selvforsørgelse- og hjemrejseprogram”. Det betyder blandt andet at man skal lære dansk og afklare ens kompetencer, så man kan komme i beskæftigelse hurtigst muligt. Men integration foregår også andre steder end hos kommunen, nemlig i hverdagen og i mødet mellem mennesker.

Her kan du læse mere om hvad der sker når man skal til at integreres i Danmark, på hvilke planer integration foregår og hvad integration egentlig betyder.

 

Bliv klogere på:

 • Hvad er integration?
 • Aktører på integrationsområdet?
 • Selvforsørgelses- og og hjemrejseprogrammet
 • Permanent opholdstilladels og statsborgerskab
 • Integration på flere niveauer
 • Eksilstress
 • Traumer

Hvad er integration

Integration

Begrebet integration bruger man når man taler om mennesker eller befolkningsgrupper fra to forskellige kulturer, der møder og nærmer sig hinanden.  Som cirklerne viser, så tager man ved lære af hinandens kulturer, og på samme tid holder man fast i sine egne traditioner og sin egen  kulturelle baggrund.

Assimilation

Begrebet assimilation bruger man når man taler om et møde mellem mennesker og befolkningsgrupper fra to forskellige kulturer, hvor den ene kultur tilpasser sig den anden. Her vil man i højere grad lægge sin egen kultur bag sig og indordne sig efter den andens traditioner.

Segregation

Begrebet segregation bruger man når man taler om mennesker og befolkningsgrupper fra to forskellige kulturer, der lever i samme samfund, men hver for sig. Her vil man ikke tilpasse sig eller nærme sig hinandens kulturer, men man vil i højere grad leve for sig selv.

Aktører på integrationsområdet

Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen er ansvarlig for boligplacering af alle flygtninge i Danmark efter at de har fået asyl. Dette sker ud fra et princip om jævn fordeling mellem landets kommuner.

 

Kommunerne
Når en flygtning har fået asyl, overdrages ansvaret for det efterfølgende integrationsforløb til kommunerne som står for et etårigt integrationsprogram, som d. 1 juli 2019 blev omdøbt til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Frem til 1999 blev integrationsindsatsen varetaget af Dansk Flygtningehjælp.

 

Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Virksomheder spiller også en rolle i integrationsforløbet i forbindelse med beskæftigelse af den nytilkomne flygtning både i form af almindelig virksomhedspraktik og IGU. IGU står for integrationsgrunduddannelsen og er et forløb der tilbydes til flygtninge i alderen 18-30 år. IGU er en blanding af sprogundervisning og praktik hos en virksomhed. Læs mere om IGU her. 

Sprogskolerne
Det er sprogskolerne, hvad enten de er private eller kommunale, som står for dansk uddannelse på niveau 1, 2 og 3.  

 

Organisationer
Andre organisationer spiller også en rolle i tiden efter at en flygtning har fået opholdstilladelse i Danmark, blandt andet Dansk Flygtningehjælp, der også udbyder sprogundervisning (Lær Dansk) og juridisk rådgivning mm. I DFUNK skaber unge med og uden flygtningebaggrund fællesskaber igennem diverse fritidsaktiviteter. Vores erfaring med dette arbejde viser at unge med flygtningebaggrund herigennem forbedrer deres sprogkundskaber og sociale netværk. Dette er medvirkende til at motivere unge med flygtningebaggrund til at tage del i det danske samfund.

Derudover arbejder andre organisationer også med flygtninge der har fået ophold i Danmark, herunder Røde Kors, Red Barnet Ungdom og mange flere.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

På baggrund af finansloven 2019 og den efterfølgende vedtagne lov (L140) ændrede integrationsprogrammet navn den 1. juli 2019 til “selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet” for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Flere af programmets tiltag ændrede derfor også navn. Indholdet af progammet er fortsat det samme. Få et overblik over finansloven for 2019 her. Programmet har et ”entydigt beskæftigelsesfokus”, og det primære mål er, at flygtninge skal komme i arbejde og forsørge sig selv efter 1 år. Programmet kan forlænges indtil dette mål er opnået – dog max i 5 år. Gør dig et overblik over de forskellige dele af progammet herunder.

Kontrakt og erklæring

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal indgå en kontrakt om selvforsørgelse- og hjemrejseprogammets mål og indhold. Tidligere hed det “integrationskontrakten” men ændrede navn som led i en lang række navneændringer efter finansloven 2019. I kontrakten fastlægger kommunen og den nytilkomne sammen den nytilkomnes beskæftigelses- eller uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes. De konkrete mål og indsatser skal

Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af udlændingens beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Kontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkret indsats, der kan bringe udlændingen i beskæftigelse inden for 1 år.

 

Samtidig med, at kontrakten skal underskrives skal den nytilkomne flygtning også underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Den 1. marts 2019 ændrede erklæringen navn fra erklæringen om integration og aktivt medborgerskab. Erklæringen indeholder blandt andet tilsagn om at man kender til dansk lovgivning, respektere demokratiske principper, vil lære dansk og tage aktivt del i det danske samfund m.m.

En underskrevet integrationserklæring er desuden en af betingelserne for at opnå permanent ophold i DK. En underskrevet integrationserklæring er desuden en af betingelserne for at opnå permanent ophold i DK.

 

Se opholds- og selvforsørgelseserklæringen her. En underskrevet integrationserklæring er desuden en af betingelserne for at opnå permanent ophold i DK.

Boligplacering

Når man som asylansøger har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark, bliver man boligplaceret i en kommune efter et princip om en jævn fordeling ud over landets kommuner. Man har således ikke selv mulighed for at vælge hvor man gerne vil bo. Dette tiltag er lavet for at undgå en for stor koncentration af flygtninge i enkelte kommuner, samt for at sørge for, at alle kommuner deltager i integrationsindsatsen.

Danskundervisning

Flygtninge har som en del af integrationsprogrammet ret til 5 års gratis danskundervisning.
Der udbydes en danskuddannelse på tre forskellige niveauer, niveau 1, 2 og 3. Man bliver fordelt på de tre uddannelser ud fra ens uddannelsesniveau og sprogkundskaber. Dansk 1 er det laveste niveau, og dansk 3 er det højeste niveau. Man har kun ret til én danskuddannelse på niveau 1, 2 eller 3. Hvis man ønsker at tage et højere niveau skal man selv betale. Hvilken danskuddannelse man bliver placeret på, kan have betydning for ens muligheder for senere hen at opnå permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab. Læs mere om det længere nede på siden.

Beskæftigelse

Den nytilkomne flygtning skal af kommunen tilbydes beskæftigelsesfremmende tilbud så som: opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud, vejledning m.m.
Derudover er der stort fokus på kompetenceafklaring hos den enkelte flygtning målrettet beskæftigelse. Allerede på asylcenteret kigger man på hvilke uddannelse- og arbejdserfaringer personen har med fra hjemlandet. Informationen gives videre til den kommune som den nytilkomne flygtning skal flytte til. Sprogskolerne der står for danskuddannelserne er ligeledes forpligtede til at tilbyde undervisning, der kan kombineres med arbejde.

Økonomisk hjælp

Indtil man finder et job, kan man som flygtning få økonomisk hjælp af staten i form af den såkaldte “selvforsørgelses- og hjemrejseydelse”, der tilbydes de flygtninge, der tager del i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. For at få almindelig kontanthjælp skal man nemlig have været i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år, og have haft 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år.

Satserne for ydelsen i 2019 var:
– Enlig med børn: 12.143 kr.
– Gift par med børn: 8.498 kr.
– Over 30 år og udeboende: 6.072
– Hjemmeboende under 30 år: 2.616 kr.

Som modtager af ydelsen, har man både pligt til at deltage i programmet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis man ikke lever op til disse forpligtelser, kan der trækkes i ydelsen.

Permanent ophold og statsborgerskab

Permanent ophold

Når man får permanent ophold giver det garanti for at kunne blive i landet permanent – også selvom asylgrundlaget ophører. Med permanent ophold har man stort set de samme rettigheder som øvrige danske statsborgere. Man kan dog ikke stemme til folketingsvalg eller få dansk pas. Man kan sagtens bo hele sit liv i Danmark med en permanent opholdstilladelse.

Man kan søge om permanent ophold efter 8 års ophold i Danmark. Derudover skal man opfylde følgende krav:

 • Opholdsgrundlaget skal fortsat være gældende.
 • Man her været bosat i Danmark i mindst 8 år.
 • Man har haft 3,5 års fuldtidsbeskæftigelse ud af 4 år
 • Man har bestået danskprøve 2
 • Man har ikke i de seneste 4 år have modtaget offentlig forsørgelse (økonomisk hjælp efter aktiv- eller integrationsloven)
 • Man har ikke gæld til det offentlige
 • Man har ikke have begået kriminalitet
 • Man har accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab
 • Man skal betale et gebyr på 3700 kr

 

Supplerende betingelser

Derudover skal man opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil man kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år i stedet for 8 år. De supplerende betingelser er:

 • Man har bestået danskprøve 3
 • Man har arbejdet i mindst 4 år ud af de sidste 4,5 år (ordinært fuldtidsarbejde)
 • Man har bestået medborgerskabsprøven eller udvist aktivt medborgerskab (læse mere her)
 • Man har en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 280.908 kr. eller derover de seneste to år.

Statsborgerskab

Med dansk statsborgerskab får man et dansk pas og dermed muligheden for at rejse frit samt at blive dækket ind af den danske stat ved i krisesituationer ved udenlandsrejser. Med statsborgerskab kan man også stemme til folketingsvalg. Derudover er der visse jobs som politimand, som kræver at man har statsborgerskab.

Efter 8 års ophold kan man ansøge om at få dansk statsborgerskab. Det er 9 år for andre udlændinge, fordi der i FNs flygtningekonvention står at flygtninge skal have lettere adgang til at opnå statsborgerskab i de lande, de får asyl i. Dette har Danmark imødekommet ved at give flygtninge 1 års rabat i forhold til indvandrere.

Man skal opfylde følgende krav for at få statsborgerskab:

 • Man skal afgive løfte om at man er loyal og tro over for Danmark
 • Man har bestået danskprøve 3, eller man har forsørget sig selv i 8,5 år inden for de seneste 9 år og i stedet have bestået danskprøve 2.
 • Man har været selvforsørgende i 4,5 ud af seneste 5 år. Det vil sige at man ikke må have modtaget økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i disse år (f.eks. kontanthjælp eller integrationsydelse). Dagpenge, pension og SU er i orden, fordi disse ydelser gives efter anden lov.
 • Man skal have bestået indfødsretssprøven, som har til formål at dokumentere kendskab til danske samfundsforhold og til dansk kultur og historie (prøv selv at tage prøven for 2019 her).
 • Man har ikke have begået kriminalitet
 • Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Visse typer af gæld er dog ok, fx privatlån og SU-lån

Integration på flere niveauer

En god måde at forstå begrebet integration på er ved at skelne mellem det juridisk- og administrative niveau på den ene side og på den anden side de lokale niveau.

 

Det juridiske og administrative niveau udgør de overordnede lovgivningsmæssige rammer for integrationen; regler, procedurer, økonomi og politik. Det kan for eksempel være hvilke rettigheder og pligter man har, når man kommer til Danmark som flygtning, hvad det er for et system, man bliver en del af, og hvilke procedurer man skal igennem, og ikke mindst hvordan disse regler i praksis kan påvirke integrationen.

Den lokale lokale niveau handler om det, der foregår lokalt i den nytilkomne persons hverdag. Det kan eksempelvis være mødet med den nye nabo, at handle ind i det lokale supermarked eller at starte i en lokal sportsklub – altså situationer, hvor mennesker møder hinanden ansigt til ansigt. Man kan i den forbindelse overveje hvad man som medborger og nyankommen flygtning kan gøre for at bidrage bedst muligt til den gode lokale integration.

 

I DFUNK arbejder vi ud fra den tilgang at integration er et fælles ansvar mellem flygtninge og den øvrige befolkning. Læs mere om DFUNK’s aktiviteter for unge med og uden flygtninggrund her.

Popal kom alene til Danmark fra Afghanistan som teenager. Nu har han en familie her, men han synes stadig at danskere spiser lidt for mange kartofler.

Udfordringer for livet i Danmark

Økonomi

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen er den økonomiske støtte, som nytilkomne flygtninge har ret til. Ydelsen blev indført i 2015 (dengang hed den “integrationsydelsen”), og før det havde personer med flygtningebaggrund haft ret til dem samme økonomiske støtte, fx kontanthjælp, som andre personer i Danmark.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen er væsentligt lavere end kontanthjælp, og den har mødt kritik flere steder. Institut for Menneskerettigheder kalder i en rapport fra 2018 ydelsen for et brud på grundloven, og de peger på udgifter til basale ting som briller og medicin, er en udfordring for familier på ydelsen.

Politiske forhold

Også andre politiske forhold kan have indvirkning på livet som nytilkommen flygtning i Danmark.

Det kan fx være midlertidigheden af opholdstilladelser, kravene til permanent opholdstilladelse og statsborgerskab og kravene til familiesammenføring.

Derudover er der 5000 personer med flygtningebaggrund i Danmark, der ikke har samme ret til gratis uddannelse som andre, fordi de har en bestemt type opholdstilladelse. Det forsøger DFUNK at få lavet om på.

Traumer & PTSD

Mange personer med flygtningebaggrund har haft traumatiserende oplevelser, enten i deres hjemland eller under flugten til Danmark. Det kan for eksempel være at man har været vidne til tortur eller krig, eller at man har oplevet at være i livsfare.

Den slags oplevelser kan resultere i tilbagevendende traumer. Her befinder hjernen sig i en permanent tilstand af stress og angst, og man vil for eksempel opleve mareridt, søvnbesvær, hovedpine eller isolere sig socialt.

Hos nogle udvikler traumer sig til PTSD. Diagnosen PTSD er blandt andet kendetegnet ved, at de traumatiske oplevelser optræder igen og igen som flashbacks.

Eksilstress

Eksilstress er en af de følger, der kan være ved at være flygte og starte en ny tilværelse i et nyt land. Begrebet dækker over en række stressfaktorer, der er relateret til dét at leve i eksil.

 

Flygtninge vil som oftest have oplevet en række tab – både af hjem, familie, venner, status, fremtidsplaner og genkendelighed. De tab fylder naturligt meget hos personer, der forsøger at etablere en ny tilværelse i et nyt land. Herudover kan bekymringer over familie og venner i hjemlandet også fylde meget og bidrage til eksilstress.

 

Den midlertidige opholdstilladelse, der tildeles til alle, der får asyl i Danmark, er også en stressfaktor. Det at opholdstilladelsen er midlertidig betyder, at den skal forlænges efter et eller to år, og først efter otte år kan man søge om permanent ophold. Det betyder at flygtninges tilværelse i eksil vil være påvirket af en høj grad af usikkerhed og frygt for fremtiden, som også naturligt bidrager til eksilstress.

VIL DU VIDE MERE?

SPØRG DFUNK

Har du yderligere spørgsmål om flygtningesituationen? Kontakt Stine og Clara fra Spørg DFUNK, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

 

Mail: spoerg@dfunk.dk (skriv dit telefonnummer i mailen, så vi evt. kan ringe dig op)

 

Telefon: 28 10 01 65

Vi er på telefonen onsdag til fredag fra 09.00-12.30

 

OBS: På grund af Covid-19 forholdsregler kan telefonens åbningstider være uregelmæssige. Vi sidder dog klar på mail, hvor vi både besvarer spørgmål, og har mulighed for at aftale en telefonsamtale.

X