Rapporter & Fact sheets

 

Her finder du danske og internationale rapporter og fact sheets på flygtningeområdet til dig der gerne vil have ekstra viden. Hold dig orienteret og opdateret på de nyeste udgivelser og tendenser herunder. 

 

 

 

Coming together for refugee education

3.9.2020

 

Coming together for refugee education - UNHCR

 

Coronakrisen kan have risikere at få alvorlige negative konsekvenser for adgangen til skoler og undervisning for børn på flugt verden over. Det viser en ny rapport netop udgivet af UNHCR. 

I forvejen var der blandt børn i skolealderen globalt dobbelt så stor sandsynlighed for at være uden skoleundervisning for børn på flugt end for de resterende børn i verden, og selvom der har været fremskrift i flygtningebørns adgang til undervisning de senere år, risikerer coronakrisen og de politiske tiltag, der er fulgt med den, at sætte en stopper for disse fremskrift.

Især piger risikerer at blive hårdt ramt: Rapporten vurderer at omkring halvdelen af alle flygtningepiger, der tidligere gik i skole, vil få afbrudt deres skolegang permanent, medmindre polikere, ngo'er og lokalsamfund aktivt sørger for at modvirke denne udvikling.

 

 

Mid-year Trends 2019

05.03.2020


Mid-year Trends 2019 - UNHCR


Rapporten analyserer fordrevne verden over i den første halvdel af 2019 (1. januar - 30 juni 2019). 

Den 30. juni 2018 registrerede UNHCR 79.4 millioner ’people of concern’. Tallet inkluderer blandt andet 20.2 millioner flygtninge under UNHCR's mandat, 3.2 millioner asylansøgere, 531.000 tilbagevendte flygtninge, 44.9 million internt fordrevne, 2.3 million hjemvendte internt fordrevne, og 3.9 million statsløse. Antallet af mennesker drevet på flugt er altså stadig højt i første halvdel af 2019, som resultat af konflikt, forfølgelse, vold eller brud på menneskerettighederne. Det er især tilfældet i Venezuela, hvor det samlede antal fordrevne af steg fra under 3.1 million til over 4.1 million på bare seks måneder.

I den første halvdel af 2019 betød konflikter i Subsaharisk Afrika, inklusive Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Eritrea, Sydsudan, Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og Sudan en stigning I antallet af flygtninge. En stor stigning i internt fordrevne blev reporteret i Syrien, Cameroun, Etiopien, og Somalia, Nigeria, DRC og Sydsudan.


Rapport fra Europarådets Torturkomité 2020

07.01.2020


Rapport baseret på besøg fra Europarådets torturkomité i April 2019

Europarådets torturkomité besøgte Danmark i April 2019 for at vurdere forholdene for frihedsberøvede i landet. Denne rapport giver en oversigt over deres konklusioner, og de nye anbefalinger fra komitéen. 

Komitéen besøgte flere danske fængsler og institutioner, men især udrejsecenter Ellebæk modtog kritik for at være fysisk og psykisk uegnet for mennesker. På trods af at beboerne i Ellebæk ikke er krimiennelle, er forholdene i Ellebæk fængselslignende, siger rapporten. Kommitéen har givet Danmark tre måneder til at forbedre forholdene. 

Mixed Migration Review 2019

5.11.2019

 

Mixed Migration Review 2019 - MMC

 

Flere og flere flygtninge og migranter oplever forhold som vold, drab, seksuelle overgreb og slaveri som del en del af deres rejse.

 

Det viser den årlige rapport udgivet af Mixed Migration Center (MMC), Mixed Migration Review, for år 2019. Rapporten peger også på hvordan den sikkerheds- og grænsepolitik som både EU og nationalstaterne fører, er med til at gøre rejserne langt mere farlige og usikre for flygtninge og migranter.

 

Rapporten er en samling af af data og analyser af flygtningesitationen og migration verden over, og på de forhold som flygtninge og migranter lever under. Den er baseret på interview med over 10.000 flygtninge og migranter på migrationsruter og i kriseområder. 

Global Trends 2018 - Forced Displacement

25.06.2019

 

Global Trends 2018 - Forced Displacement

 

UNHCR (FN’s flygtningehøjkommissariat) har netop udgivet den årlige Global Trends-rapport, der stiller skarpt på flygtningeområdet.

 

I rapporten fremgår det blandt andet, at der i 2018 var 70.8  millioner flygtninge og internt fordrevne i verden. Det er altså en stigning på 2.3 millioner mennesker siden 2017, hvor der var 68.5 millioner flygtninge og internt fordrevne.

 

 

Hvis man kigger lidt nærmere på de 70.8 millioner flygtninge og fordrevne i 2018, så er 25.9 millioner flygtninge, 41.3 er internt fordrevne og 3.5 millioner er asylansøgere.

 

 

Tilbagevendte flygtningebørn

02.05.2019


Achieving Durable Solutions for Returnee Children: What do we know? - Red Barnet

Mere end halvdelen af verdens flygtninge er børn. Flygtningebørn er beskyttet af menneskerettigheder som alle andre, men er også beskyttet af deres egne specifikke rettigheder sikret i Børnekonventionen, herunder ret til fysisk, materiel og juridisk sikkerhed.

Der findes meget lidt data på vilkårene for flygtningebørn, der vender tilbage til deres oprindelseslande. Derfor har Red Barnet undersøgt forholdene for tilbagevendte flygtningebørn i Afghanistan, Irak, Somalia og Syrien. 

Rapporten konkluderer at flygtningebørns rettigheder ikke bliver overholdt i de fire undersøgte lande. Børnene vender tilbage til utryghed og usikkerhed i lande, hvor de ikke beskyttes og hvor deres mentale velvære ikke kan garanteres.


Læs mere om hvilke andre kritisable forhold tilbagevendte flygtningebørn lever under i rapporten. 

Trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark

05.04.2019

 

Trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark - Røde Kors

 

Rapporten omhandler en psykologisk undersøgelse af trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm. Undersøgelsen er udført af Røde Kors' psykologer.

 

En stor andel af børnene på Sjælsmark udviser tydelige tegn på psykisk mistrivsel. Hovedkonklusionen i rapporten er, at der er dobbelt så høj risiko for psykiske lidelser hos børnene på Udrejsecenter Sjælsmark end hos nyankomne flygtningebørn. Hele 61% af børnene kan sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose. 

 

Rapporten bygger på en systematisk psykologisk screening af børn i 26 familier og deres 56 børn på Udrejsecenter Sjælsmark, og screeningerne er gennemført af de to erfarne psykologer, Sólveig Gunnarsdóttir og Rie Bornfeld. Resultaterne giver anledning til store bekymringer, mener Rie Bornfeld.

 

 

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge

28.03.2019

 

Rapport om beskæftigelse og traumatiserede flygtninge fra Nordisk Ministerråd

 

Rapporten undersøger forskellige indsatser for at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er psykisk sårbare eller er traumatiserede, i arbejde. 

 

Undersøgelsen er et litteraturstudie og en afdækning af eksisterende praksisser for målgruppen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

 

Det konkluderes at der ikke findes særlig meget viden om emnet. Dog har man fundet nogle lovende praksisser, som Nordisk Ministerråd vurderer har potentiale til at få flere fra målgruppen i arbejde. 

 

Mid-year Trends 2018

21.02.2019


Mid-year Trends 2018 - UNHCR


Rapporten analyserer fordrevne verden over i den første halvdel af 2018 (1. januar - 30 juni 2018). 

Den 30 juni 2018 registrerede UNHCR 70.4 million mennesker på flugt i hele verden. Tallet inkluderer 20.2 million flygtninge under UNHCR's mandat, 32 million asylansøgere, 124.100 tilbagevendte flygtninge, 39.7 million internt fordrevne, og 3.9 million statsløse. Yderligere 5.2 million mennesker blev fordrevet i den første halvdel af 2018 på grund af konflikt, forfølgelse, vold eller brud på menneskerettighederne.

I den første halvdel af 2018 fortsatte der med at komme nye fordrevne fra Syrien og i Syd-Sudan, Den Demokratiske Republic Congo (DRC), Nigeria, Den Centralafrikanske Republik, Sudan, Eritrea og Burundi. En stor stigning i internt fordrevne blev reporteret i Syrien, Somalia, Nigeria, DRC og Syd-Sudan, samtidigt med at antallet af tilbagevendte flygtninge forblev lavt.  

 

 

Human Rights World Report 2019, Events of 2018

17.01.2019

 

Human Rights World Report 2019 - Human Rights Watch

 

Human Rights Watch er en organisation der undersøger menneskerettighedssituationen i over 90 lande og territorier verden over. De udgiver årligt en rapport, der analyserer menneskerettighederne i praksis og opsummerer de væsentligste udfordringer og problematikker fra slutningen af 2017 til november 2018. 

Læs for eksempel om Venezuela, der i 2018 skabte overskrifter verden over med store flygtningestrømme henover Syd- og Mellemamerika. I november 2018 offentliggjorde UNHCR, at mere end tre millioner venezuelanere (ud af 32 mio) er flygtet siden 2014. Den politiske, økonomiske og humanitære krise i Venezuela driver befolkningen på flugt, og gør dem ude af stand til at vende tilbage. Human Rights Watch udviser stor bekymring for venezuelaneres sikkerhed og sårbarhed. På forsiden ses en demonstration mod regeringen, hvor venezuelanere med lys ærer og mindes de, som blev dræbt i demonstrationer mod regeringen af regeringens sikkerhedsstyrker.

 

 

Traumer

28.11.2018


Traume fact sheet - DFUNK

I rapporten, fokuseres der på hvordan man kan forstå traumer blandt personer med flygtningebaggrund, hvilke behandlingsmuligheder der er i Danmark og hvordan et fokus på beskæftigelse samt besparelser og stramninger spiller ind på traumebehandlingen og helingsprocessen. Rapporten er baseret på ekspertinterviews med Ruth Lauge, der er leder for DIGNITYs Nationale Rehabiliteringscenter og Mette Blauenfeldt, der er leder for Center for Udsatte Flygtninge samt talrige eksterne kilder. 

 

Global Trends, Forced Displacement in 2017

25.06.2018

 

Global Trends, Forced Displacement 2017 - UNHCR

FN's flygtningehøjkommisariat UNHCR udgiver hvert år Global Trends, som kortlægger alle mennesker tvunget på flugt verden over. Rapporten indeholder globale flygtningetal og statistikker samt fokus på udvalgte konflikter. Der udgives også en halvårlig rapport i starten af hvert år. 


Antallet af fordrevne mennesker i verden steg i 2017 med 2.9 millioner. I slutningen af året var 68.5 millioner mennesker tvunget på flugt som resultat af forfølgelse, konflikt eller vold. Antallet af mennesker på flugt er fortsat rekordhøjt. 


Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre

10.4.2019

 

Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre - Dansk Flygtningehjælp

 

Mistrivsel hos asylansøgende børn bliver accepteret i langt højere grad end vi ville acceptere mistrivsel blandt danske børn. Det skyldes blandt andet at myndighederne kommer til at opfatte det at mistrives som en naturlig del af at være flygtningebarn, og asylansøgende børn for derfor ikke den hjælp, som de har ret til. 

De viser denne undersøgese om trivsel og udvikling hos børn på asylcentre foretaget af Dansk Flygtningehjælp.

Børnene befinder sig både i en dobbeltposition: De er børn i Danmark, samtidig med at de er asylansøgere, og juridisk er de på én gang omfattet af serviceloven, der har til formål at sikre børn og unges trivsel, og samtidig hører de også under udlændingeloven. Denne dobbelthed fører i praksis til at deres mistrivsel ikke bliver taget alvorligt. 

 

Uledsagede flygtningebørn i Danmark

04.04.2018


Uledsagede flygtningebørn fact sheet - DFUNK

 

Mellem 2005 og 2015 blev antallet af flygtningebørn på verdensplan registreret hos UNHCR fordoblet – fra 4 millioner til 9 millioner. I 2016 udgjorde 41 % af asylansøgere i Danmark børn under 18 år. 

Et uledsaget flygtningebarn er et barn under 18 år, der er kommet til landet for at søge om asyl uden sine forældre eller andre voksne ledsagere. Som udgangspunkt skal uledsagede flygtningebørn opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere, men da de er en særligt sårbar gruppe, gælder der særlige retningslinjer for behandling af deres asylansøgning.

Læs mere flygtningebørn og uledsagede flygtningebørn i Danmark i dette fact sheet, hvor vi også stiller skarpt på Unicefs rapport om asylbørns rettigheder i Norden. 

 

Stop Killing Us Slowly

2018

 

Stop Killing Us Slowly - Freedom of Movements Forskningskollektivet

 

De"motivationsfremmende foranstaltninger" som er vedtaget af politikere med det formål at motivere afviste asylansøgere til at samarbejde om deres egen hjemsendelse, omfatter blandt andet tvungent ophold på et geografisk isoleret udrejsecenter uden lommepenge og adgang til eget køkken, risiko for reel frihedsberøvelse samt opholds- og meldepligt flere gange om ugen.

Foranstaltningerne opnår imidlertid ikke deres officielle tiltænkte virkning, da de ikke har fået flere mennesker til at forlade Danmark. I stedet skaber de "utåligelige livsvilkår", tvinger folk ud i kriminalitet og skaber en drastisk forringelse af det psykiske og mentale helbred hos de mennesker, som er underlagt dem. Det er konklusionen af denne rapport, baseret på et forskningsprojekt foretaget af forskningsgruppen "Freedom of Movements".