FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRING

Landsbestyrelsen har fremsat følgende to forslag til ændringer af DFUNKs vedtægter

 

1. ændringsforslag

Punkt der skal ændres: §5 stk. 2

 

Punktets nuværende formulering:

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i det første kvartal.

 

Punktet foreslås ændret til:

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i det fjerde kvartal.

 

Motivation for ændringen:

Der er flere grunde til forslaget om at flytte generalforsamlingen (og dermed årsmødet):

  • Foråret er ofte travlt på grund af kurser og aktiviteter, der bygger op til sommercamps, folkemøder, mv, samtidig med at der er mange helligdage og eksamener, der betyder, at der er mindre tid til at planlægge og gennemføre årsmødet – både for landsbestyrelsens og for sekretariatets vedkommende. Det vil være lettere at få tid til at planlægge årsmødet, hvis det ligger i sidste halvdel af efteråret.

  • Arbejdsåret for DFUNKs landsbestyrelse lider under, at der er ganske få måneder fra en ny bestyrelse vælges på årsmødet i marts og til der er sommerferiepause. Det betyder at den ny bestyrelse knap nok når at komme i gang med at lære hinanden at kende og få opbygget et arbejdsfællesskab, før sommerpausen betyder at man skal starte forfra til efteråret. Hvis generalforsamlingen i stedet afholdes i 4. kvartal vil den nyvalgte bestyrelse kunne indtræde i arbejdet uden pause indtil sommerferien i juli.

  • Årsafslutning og revision er en omfattende opgave og det er udfordrende at nå at blive klar med årsregnskabet inden årsmødet i marts. En flytning af årsmødet til senere på året vil mindske spidsbelastningen af sekretariatets økonomimedarbejdere i januar og februar.

En ændring i vedtægterne betyder dog, at der fra generalforsamlingen i 2018, vil gå halvandet år, inden næste generalforsamling, idet det først vil blive afholdt i fjerde kvartal i 2019. Herefter vil generalforsamlingen afholdes med et årigt interval i fjerde kvartal.

 

 

2. ændringsforslag

Punkt der skal ændres: §5 stk. 12

 

Punktets nuværende formulering:

Landsbestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. I ulige år vælges tre medlemmer og i lige år vælges fire medlemmer. Suppleanter vælges for en et-årig periode. Såfremt et landsbestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder en suppleant i dennes sted indtil næste generalforsamling. Opbruges suppleanterne supplerer bestyrelsen sig selv blandt medlemmerne indtil næste generalforsamling. Hvis et landsbestyrelsesmedlem i løbet af det første år af valgperioden forlader landsbestyrelsen vælger generalforsamlingen et nyt landsbestyrelsesmedlem for en etårig periode. Såfremt et landsbestyrelsesmedlem tager orlov under valgperioden, indtræder en suppleant i dennes sted så længe orloven varer.

 

Punktet foreslås ændret til:

Landsbestyrelsesmedlemmer vælges for to valgperioder ad gangen. En valgperiode løber fra en ordinær generalforsamling til næstekommende ordinære generalforsamling. I ulige år vælges tre medlemmer og i lige år vælges fire medlemmer. Suppleanter vælges for en valgperiode. Såfremt et landsbestyrelsesmedlem udtræder inden udløbet af en valgperiode, indtræder en suppleant i dennes sted indtil næste ordinære generalforsamling. Opbruges suppleanterne supplerer bestyrelsen sig selv blandt medlemmerne indtil næste generalforsamling. Hvis et landsbestyrelsesmedlem i løbet af den første valgperiode forlader landsbestyrelsen vælges på næstekommende ordinære generalforsamling et nyt landsbestyrelsesmedlem for én valgperiode. Såfremt et landsbestyrelsesmedlem tager orlov under valgperioden, indtræder en suppleant i dennes sted så længe orloven varer.

 

Motivation for ændringen:

Dette forslag hænger sammen med forslaget om at flytte DFUNKs årsmøde til 4. kvartal. Ifølge de eksisterende vedtægter vælges landsbestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen - uanset hvornår årsmødet ligger. Hvis årsmødet flyttes til 4. kvartal vil der mangle landsbestyrelsesmedlemmer i et halvt år.

 

Hvis denne vedtægtsændring vedtages, betyder det dermed:

  • At bestyrelsesmedlemmer, der ved generalforsamlingen i 2017 blev valgt ind for en 2-årig periode (Marina Janell og Mette Trads Steen) får mandat til at sidde i bestyrelsen i 2 valgperioder (fra generalforsamlingen i foråret 2017 til generalforsamlingen i efteråret 2019).

  • At bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 valgperioder på generalforsamlingen i år får mandat til at sidde i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling i efteråret 2020.

  • At bestyrelsesmedlemmer, der vælges ind for en 1 periode til generalforsamlingen i år får mandat til at sidde i landsbestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling i efteråret 2019.