Det mener DFUNK

Denne side præsenterer DFUNKs holdninger inden for de tre områder; integration, asyl, og internationalt samarbejde. Disse tre områder, afspejler DFUNKs sociale-, oplysnings- og politiske arbejde, der er med til at tegne os som organisation.

 

De tre områder, integration, asyl og internationalt samarbejde, viser en rød tråd gennem DFUNKs arbejde, idet vi både har sociale aktiviteter på asylcentre, i kommunerne og så småt tager flere initiativer til at udbrede vores arbejde internationalt. Samtidig er det områder, vi arbejder for at forbedre gennem vores politiske- og oplysningsarbejde, hvor vi blandt andet arbejder for, at flygtninge selv får en stemme i debatten.

 

Følgende holdninger bygger på erfaringer fra vores arbejde og et ønske om bedre vilkår for mennesker på flugt og dem, der får opholdstilladelse i Danmark.

 

 

Integration

 

Lige muligheder

En succesfuld integrationspolitik skal sikre, at flygtninge har et trygt og meningsfuldt liv. For unge med flygtningebaggrund indebærer dette, at de skal sikres de samme muligheder og vilkår, som danske unge har.

 

Familiesammenføring

Danmark skal efterleve internationale konventioner om familiesammenføring, og ikke adskille familier på flugt. Uledsagede mindreårige skal tildeles en værge ved ankomst til Danmark.

 

Boligplacering

Flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, skal have medbestemmelse over, hvilken kommune de skal bo i. Der skal tages hensyn til familie, arbejde, uddannelsesmuligheder, samt mulighed for at engagere sig i foreningslivet samt bidrage med de erfaringer og kvalifikationer, de har.

 

Uddannelse

Børn og unge med flygtningebaggrund skal hurtigst muligt inkluderes i lokale folkeskoler, ungdomsuddannelser eller andre uddannelsestilbud – herunder højskoler og efterskoler.

 

Økonomi

Flygtninge skal have et fornuftigt økonomisk grundlag, så de har mulighed for at skabe sig et værdigt og godt liv i Danmark. Tiltag som integrationsydelsen umuliggør dette ved at skabe økonomisk utryghed og kan underminere en god integrationsproces.

 

Uledsagede mindreårige

Uledsagede mindreårige skal tildeles en værge ved ankomst til Danmark. Kommuner skal have pligt til at sikre en fortsat støtte, når de uledsagede mindreårige fylder 18, så de ikke står alene.

Mindreårige, der er kommet til Danmark alene, skal have bedre forudsætninger for at blive i landet, når de fylder 18 år.

 

 

Asyl

 

En tryg fremtid for asylansøgere

Målet for asylbehandlingen og opbygningen af sylsystemet skal til enhver tid være at sikre flygtninge en tryg fremtid. Det er afgørende for den enkelte asylansøger, at vedkommende har mulighed for at tage en uddannelse, arbejde og et aktivt fritidsliv under asylproceduren.

 

 

Værdigt liv under asylbehandlingen

Vilkårene under asylbehandlingen skal sikre asylansøgere en værdig tilværelse. Som minimum skal flygtninge beskyttes i overensstemmelse med flygtningekonventionen. Alle asylansøgere skal sikres en retfærdig sagsbehandling, hvor flygtninges retssikkerhed er i centrum, og behandlingstiden holdes så kort som muligt, af hensyn til asylansøgernes mentale og fysiske helbred.

 

Beskyttelse til alle

Asylpolitik handler om at give beskyttelse til mennesker på flugt samt finde holdbare løsninger for deres fremtid og ikke om at skræmme folk væk, der har brug for beskyttelse.

 

 

Uledsagede mindreårige

Uledsagede mindreårige skal have særlig støtte under asylproceduren, herunder en fast kontaktperson samt informationsmateriale, der er direkte henvendt til denne målgruppe. I tvivlstilfælde skal aldersundersøgelser vurderes til fordel for ansøgeren.

 

Internationalt samarbejde

 

Internationale konventioner

Danmark skal til enhver tid overholde internationale konventioner inden for flygtninge- og menneskerettighedsområdet, og følge UNHCRs anbefalinger om modtagelse af kvoteflygtninge og behandling af asylansøgere og flygtninge. 

 

Fælles løsninger

Flygtningebeskyttelse er og bør være et internationalt anliggende. Danmark skal være et foregangsland for resten af EU og arbejde for, at der vedtages en fælles fordelingspolitik vedrørende flygtninge, der kommer til Europa. EU skal i højere grad støtte de EU-lande, der på grund af geografiske forhold modtager flest flygtninge.