Mål og vision

Formålet med det hele

DFUNK er en landsdækkende ungdomsorganisation, der skaber netværk og formidler viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Igennem sociale aktiviteter engagerer vi unge flygtninge i foreningslivet, styrker deres kompetencer og ressourcer og hjælper dem med at etablere netværk med andre unge. Vi bidrager til den demokratiske debat om flygtninge ved at formidle viden og sætte ansigt på de mennesker, det drejer sig om

 

Vores vision

DFUNKs vision er et samfund, hvor unge, der kommer til Danmark som flygtninge, har et trygt og værdigt ungdomsliv med mulighed for at udvikle sig i fællesskab med andre unge. Og det er et samfund, hvor unge samarbejder om at skabe bedre forhold for flygtninge. Derfor har vi formuleret følgende mission:

  • Vi arbejder for god integration og for at forbedre livsvilkårene for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge. Dette gør vi gennem sociale aktiviteter, fortalervirksomhed, oplysning, debat og events.

  • Vi skaber mulighed for, at unge i Danmark på tværs af kulturer og politiske overbevisninger kommer i dialog med hinanden og er en del af et fællesskab.

  • Vi skaber rammerne for, at danske unge og unge, der er kommet til Danmark som flygtninge, kan tage et ansvar i DFUNK og har mulighed for at forstå og deltage aktivt i det danske samfund.

  • Vi arbejder for, at unge med flygtningebaggrund får et bedre kendskab til deres rettigheder og muligheder i Danmark og har mulighed for at blive hørt og deltage i den offentlige debat

  • Vi laver oplysningsarbejde for unge om internationale flygtningeforhold, flygtninges vilkår i Danmark og asylpolitik.

 

Vores værdier

DFUNKs arbejde er baseret på seks grundlæggende værdier: 

 

Ung-til-ung

Vi mener, at det er essentielt, at unge mennesker møder hinanden i øjenhøjde og på ligeværdige vilkår. Dette sikrer vi ved at udviske det traditionelle skel mellem frivillige og brugere og i stedet fokusere på inddragelse og ejerskab af aktiviteter. 

 

 

Dialog

Vi tror på, at dialog er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for at nå vores vision. Vi tror på, at vi gennem dialog kan skabe en fælles forståelse, mening og viden, der åbner for nye fælles handlemuligheder. Gennem dialog kan vi åbne øjne og flytte holdninger.

 

 

Ligeværd

Vi insisterer på, at alle mennesker er lige meget værd, uanset hvor i verden de er født. Derfor bør de også have lige muligheder, og deres rettigheder skal respekteres.

Engagement

Vi er en organisation, der bæres af frivillige kræfter. Derfor er engagement en væsentlig faktor for udvikling og vækst i DFUNK. Du kan forvente, at alle DFUNKere og det arbejde vi udfører, bærer præg af en høj grad af engagement. Både i DFUNK som organisation, i menneskene omkring os og i de projekter, vi starter.

 

Ansvar

Vi mener, at alle mennesker er borgere i det globaliserede verdenssamfund. Derfor har alle ligeledes en forpligtelse til at tage et ansvar for at løse de udfordringer, det står overfor.

Mangfoldighed

Vi ser mangfoldighed som en styrke og en uudnyttet ressource for samfundet. Ved at inkludere folk med forskellige baggrunde, kulturer og holdninger i fællesskabet får vi en bedre forståelse for hinanden og et mere nuanceret billede af virkeligheden. I mødet mellem forskellige livssyn og holdninger opstår der nye og kreative idéer og løsninger på samfundsmæssige udfordringer. For os er mangfoldighed en grundlæggende værdi og en forudsætning for realiseringen af vores mål.